Vogelgriep_maatregelen_van_kracht_vanaf_17_febr._2015_.pdf

Vogelgriep: Minister Borsus versoepelt de maatregelen (17/02/2015):

 

Federaal Minister van Landbouw Willy Borsus heeft op voorstel van het FAVV en na overleg met de pluimveesector beslist om de preventieve maatregelen voor vogelgriep te versoepelen. Deze maatregelen waren de afgelopen 3 maanden van kracht na het opduiken van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 in onze buurlanden. Door de versoepeling wordt de algemene ophokplicht voor professioneel gehouden pluimvee opgeheven vanaf vrijdag 20 februari e.k.

Twee andere preventieve maatregelen, die nog steeds bedoeld zijn om besmetting van pluimvee door wilde vogels te vermijden, zijn nu van kracht tot en met 21 maart 2015:

 • het verplicht binnen voederen en drenken van alle pluimvee en vogels,
 • het verbod op het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater.

 

Het aanpassen van de maatregelen is mogelijk omdat het aantal uitbraken bij pluimvee en gevallen bij wilde vogels merkbaar afgenomen zijn in de afgelopen weken. Dit wijst er vermoedelijk op dat er minder H5N8 virus circuleert.

Minister Borsus benadrukt dat het versoepelen van de maatregelen niet betekent dat de dreiging van vogelgriep nu helemaal weg is. Deze ziekte vormt een voortdurende dreiging voor onze pluimveestapel en de minister roept de sector en alle hobbyhouders dan ook op om de bioveiligheidsmaatregelen correct en strikt toe te passen. Dit betekent onder meer dat vervoerders van pluimvee en eieren hun vervoermiddel en het gebruikte materiaal na elk transport moeten reinigen en ontsmetten.

Ook moeten pluimveehouders de nodige ontsmetting gebruiken op hun bedrijf en mogen zij bezoekers in de stallen enkel toelaten mits deze bedrijfskledij dragen. De minister vraagt de pluimveehouders ook om onmiddellijk hun dierenarts te raadplegen wanneer zij symptomen van ziekte vaststellen bij hun pluimvee.

 

Aangepaste maatregelen i.v.m Vogelgriep vanaf 20 jan. 2015

http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

 

Aangepaste maatregelen i.v.m Vogelgriep vanaf 18 dec.2014

http://www.favv.be/persberichten/2014/2014-12-19.asp

De wetgeving voor vogelgriep (KB van 5 mei 2008 en zijn wijziging van 8 mei 2013) maakt op veel vlakken een onderscheid tussen pluimvee en andere vogels, maar niet voor wat betreft verzamelingen. De reden daarvoor is dat vogelgriepvirussen weliswaar in de eerste plaats opduiken bij watervogels en bij de "klassieke" pluimveesoorten (kippen, kalkoenen, kwartels, fazanten, patrijzen, parelhoenders, ...) en loopvogels, maar sommige virussen kunnen ook bij andere vogelsoorten voorkomen.

 

Omwille van de dreiging vanuit NL, laat onze wetgeving op dit ogenblik dan ook niet toe dat pluimvee en vogels verzameld worden.

De enige uitzonderingen op dit verbod zijn:

- de wekelijkse markten;
- tentoonstellingen en prijskampen van pluimvee van particulieren en van vogels op voorwaarde dat er geen dieren van eigenaar  wisselen (anders is het geen tentoonstelling of prijskamp meer, maar een ruilbeurs of verkoopsbeurs),
- de dieren in de 10 dagen voor het evenement afgezonderd hebben gezeten om contact met wilde vogels te vermijden.
- registratie bij FAVV 48u op voorhand,
- lijst deelnemers moet bijgehouden worden,
- aanwezigheid erkende dierenarts voor toezicht.

Evenementen waar vogels of pluimvee te koop worden aangeboden of geruild worden zijn dus momenteel niet toegelaten.

Uiteraard evalueren wij de situatie dagelijks. Ik sluit dan ook niet uit dat er op termijn versoepelingen komen voor bijv. verzamelingen waaraan uitsluitend vogels deelnemen en geen pluimvee.

Op dit ogenblik is evenwel de situatie nog te onduidelijk en te precair om nu al uitzonderingen te voorzien.

Vriendelijke groeten.

Philippe Houdart

Directeur crisispreventie en -beheer

FAVV - Food safety centre - 8ste verdieping Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel T +32 2 2118281 - F +32 2 2118280 philippe.houdart@favv.be

26 nov. 2014

 


 

De Federale Minister van Landbouw Willy Borsus heeft uit voorzorg en op voorstel van het Agentschap een ophokplicht opgelegd voor alle pluimvee van professionele pluimveehouders in heel België omwille van de derde uitbraak van vogelgriep in Nederland en de rol die wilde vogels hoogstwaarschijnlijk spelen in de verspreiding van het virus.

Tengevolge van deze nieuwe uitbraak in Nederland wordt in overleg met de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren vanaf vandaag het ophokken van pluimvee verplicht voor alle professionele pluimveehouders in heel België.
Deze afschermplicht geldt momenteel reeds voor de professionele pluimveebedrijven in gebieden met grote aantallen wilde vogels (de gevoelige natuurgebieden).
Deze ophokplicht wordt ook ten stelligste aanbevolen aan de niet professionele pluimveehouders.

Het ophokken / afschermen van pluimvee bestaat erin dat de dieren op stal worden gehouden of dat hun buitenbeloop wordt afgeschermd met netten zodat alle contact met wilde vogels, inbegrepen trekvogels, vermeden wordt.

Bovendien zijn de volgende maatregelen van toepassing voor alle pluimveehouders, zowel professionelen als hobbyisten:

 • ontsmetting na elk vervoer van voertuigen voor vervoer van pluimvee, vogels en eieren en een bijkomende ontsmetting onder toezicht bij terugkeer uit een risicogebied,
 • geen onbehandeld oppervlaktewater gebruiken voor het drenken van pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels,
 • voederen en drenken van pluimvee moet binnen gebeuren,
 • verzamelingen en markten enkel onder voorwaarden.

Om de introductie van het virus in onze pluimveestapel te voorkomen, is de toegang tot alle plaatsen waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden verboden voor elk voertuig, elke persoon en alle materiaal dat in de 4 voorafgaande dagen in contact is geweest met pluimvee of op een plaats is geweest waar pluimvee wordt gehouden in een risicogebied in Duitsland of in het UK en in heel Nederland.

Wat onze vogels betreft is enkel sprake van geen regen- ,rivier- of putwater  meer te gebruiken voor drinkwater.

Men mag niet in de zones komen waar er een besmetting is opgetreden of men moet bij terugkeer ontsmetten. In België is er nergens zo een zone.

Voorwaarden voor verzamelingen (TT’s)

Verzamelen gebeurt enkel onder de volgende voorwaarden :
- registratie bij FAVV 48u op voorhand,
- lijst deelnemers moet bijgehouden worden,
- aanwezigheid erkende dierenarts voor toezicht.

- Extra maatregelen voor markten: enkel dieren van gecontroleerde herkomst (geen hobbyisten)

- Meldingsplicht: bij klinische symptomen, geen behandeling zonder insturen van monsters ter analyse.

25-11-2014


Samenvatting van de tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza (vogelgriep) en andere na te leven verplichtingen (versie juli 2011).

 

Ophokregeling

 

De afschermregeling is voorlopig enkel nog verplicht in de gevoelige natuurgebieden en dit enkel voor het professioneel gehouden pluimvee. Toch blijft het aangeraden om het contact van pluimvee en andere vogels met in het wild levende vogels zoveel mogelijk te beperken.

Er wordt echter van alle professionele en particuliere houders van pluimvee geëist dat zij in staat zijn om hun pluimvee binnen de 24 uren af te schermen, indien het FAVV daartoe opdracht zou geven. Elkeen zal dan ook dienen na te gaan of hij hieraan kan voldoen. Indien dit niet het geval zou zijn, dan zal hij de nodige aanpassingen moeten doen, hetzij – wanneer de opdracht tot afschermen effectief gegeven wordt – de dieren moeten opsluiten of wegdoen.

De gevoelige natuurgebieden zijn de gebieden waar veel wilde watervogels of trekvogels voorkomen en waar het risico voor insleep van het vogelgriepvirus groter is dan elders.

 

Verzamelingen

 

 

Met betrekking tot verzamelingen van vogels en pluimvee zijn bovenop de geldende regelgeving de hierna vermelde voorwaarden van toepassing :

 • Manifestaties zoals prijskampen, tentoonstellingen, …. (met uitzondering van markten) met verkoop of met ruilen van dieren zijn wel alleen voor particuliere houders toegelaten.
 • Elke verzameling staat onder het officiële toezicht van een erkend dierenarts die is aangesteld door de burgemeester van de gemeente waar de verzameling plaatsvindt.
 • De organisatoren van de verzameling houden een lijst bij met de namen en adressen van de deelnemers aan de verzameling. Die lijst moet gedurende ten minste 2 maand ter beschikking worden gehouden van het FAVV.

Met betrekking tot de verkoop van vogels en pluimvee op openbare markten zijn bovenop de algemene voorwaarden en de geldende regelgeving de hierna vermelde bijzondere voorwaarden van toepassing :

 • Erkende pluimveehandelaars en particuliere houders mogen pluimvee en vogels uitstallen.
 • Voor particulieren kan het enkel gaan om occasionele verkoop van dieren van eigen productie.
 • Als meerdere handelaars zich tegelijkertijd op de markt bevinden worden zij zo ver mogelijk van elkaar gescheiden. Indien nodig moet het aantal op de markt aanwezige handelaars dan ook worden beperkt.
 • Alle op de markt aangeboden dieren zijn dieren met gegarandeerde origine, d.w.z :
  • alle pluimvee en andere vogels door professionele verkopers aangeboden, moeten afkomstig zijn van een geregistreerd (pluimvee)bedrijf, waar deze gedurende minstens 10 dagen voorafgaand aan de markt hebben afgeschermd gezeten;
  • alle pluimvee en andere vogels door particulieren aangeboden moeten gedurende minstens 10 dagen voorafgaand aan de markt hebben afgeschermd gezeten.

Invoer

 

 

Alle invoer van commerciële vogels uit derde landen (= landen buiten de Europese Unie) is verboden. Onder bepaalde voorwaarden wordt een uitzondering gemaakt voor de invoer van groepen van minder dan 5 gezelschapsvogels.

Er geldt een invoerverbod voor levende vogels en onbehandelde pluimveeproducten (bijv. vers vlees, eieren, veren) vanuit door het H5N1-vogelgriepvirus getroffen derde landen. In samenwerking met de douane werd de controle op het goederen- en personenverkeer vanuit die landen verscherpt.

 

Vogelbeurzen voor liefhebbers (handelaars niet toegelaten)

Vogelbeurzen zijn toegelaten

De inrichters moeten nog steeds zoals in het verleden een toelating vragen aan het gemeentebestuur waar de vogelbeurs plaats heeft.

- Elke verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts aangesteld door de burgemeester van de gemeente waar de verzameling plaatsvindt. De kosten hiervan zullen afhankelijk van het gemeentebestuur door deze laatste of door de inrichters gedragen worden.

- De inrichters van de verzameling houden een lijst bij met de namen en adressen van de deelnemers aan de verzameling; deze lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking worden gehouden van het FAVV. (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)

- Pluimvee (kwartels, patrijzen enz.)moeten identificeerbaar zijn door een gesloten voetring en ten laatste 3 weken voor de verzameling gevaccineerd zijn tegen de Newcastle disease (pseudo vogelpest) door een erkende dierenarts. De deelnemer aan de vogelbeurs moet het originele vaccinatiebewijs bij zich hebben tijdens de verkoop (zie vaccinatie)

- Duiven: (zie vaccinatie)

Voor vogelbeurzen in het Vlaamse Gewest: wanneer er Europese vogels aangeboden worden dient dit minstens 1 week op voorhand gemeld te worden aan het Agentschap Natuur en Bos van de provincie waar de vogelbeurs plaats heeft (Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009).

Voor vogelbeurzen in het Waalse Gewest: wanneer er Europese vogels aangeboden worden dient dit 14 dagen vooraf gemeld te worden aan het Ministerie van Leefmilieu, Afdeling Natuur en Bossen waar de vogelbeurs plaats heeft. (Besluit van de Waalse regering 27 november 2003).

 

Vogeltentoonstelling / zangwedstrijd zonder verkoop

- Elke verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts aangesteld door de burgemeester van de gemeente waar de verzameling plaatsvindt. De kosten hiervan zullen afhankelijk van het gemeentebestuur door deze laatste of door de inrichters gedragen worden.

- De inrichters van de verzameling houden een lijst bij met de namen en adressen van de deelnemers aan de verzameling; deze lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking worden gehouden van het FAVV. (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)

- Pluimvee (kwartels, patrijzen enz.)moeten identificeerbaar zijn door een gesloten voetring en ten laatste 3 weken voor de verzameling gevaccineerd zijn tegen de Newcastle disease (pseudo vogelpest) door een erkende dierenarts. De deelnemer moet het originele vaccinatiebewijs tonen bij het binnenbrengen van zijn dieren en een kopie van het vaccinatiebewijs achterlaten bij de inrichters.

Voor vogeltentoonstellingen / zangwedstrijden in het Vlaamse Gewest: wanneer er Europese vogels deelnemen dient dit  minstens 1 week op voorhand gemeld te worden aan het Agentschap Natuur en Bos van de provincie waar de vogeltentoonstelling / zangwedstrijd plaats heeft (Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009).

Voor vogeltentoonstellingen / zangwedstrijden in het Waalse Gewest: wanneer er Europese vogels deelnemen dient dit 14 dagen vooraf gemeld te worden aan het Ministerie van Leefmilieu, Afdeling Natuur en Bossen waar de vogeltentoonstelling / zangwedstrijd plaats heeft. (Besluit van de Waalse regering 27 november 2003)

 

Vogeltentoonstelling / zangwedstrijd met verkoop voor liefhebbers (vogelbeurs)

De inrichters moeten nog steeds zoals in het verleden een toelating vragen aan het gemeentebestuur waar de vogelbeurs plaats heeft.

- Elke verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts aangesteld door de burgemeester van de gemeente waar de verzameling plaatsvindt. De kosten hiervan zullen afhankelijk van het gemeentebestuur door deze laatste of door de inrichters gedragen worden.

- De inrichters van de verzameling houden een lijst bij met de namen en adressen van de deelnemers aan de verzameling; deze lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking worden gehouden van het FAVV. (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)

- Pluimvee (kwartels, patrijzen enz.)moeten identificeerbaar zijn door een gesloten voetring en ten laatste 3 weken voor de verzameling gevaccineerd zijn tegen de Newcastle disease (pseudo vogelpest) door een erkende dierenarts.

Duiven: (zie vaccinatie)

De deelnemer moet het originele vaccinatiebewijs bij zich hebben tijdens de verkoop en tonen bij het binnenbrengen van zijn dieren voor de TT.en een kopie van het vaccinatiebewijs achterlaten bij de inrichters

Voor vogeltentoonstellingen / zangwedstrijden met verkoop in het Vlaamse Gewest: wanneer er Europese vogels deelnemen of te koop worden aangeboden dient dit minstens 1 week op voorhand gemeld te worden aan het Agentschap Natuur en Bos van de provincie waar de vogeltentoonstelling / zangwedstrijd met vogelverkoop plaats heeft (Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009)

Voor vogeltentoonstellingen / zangwedstrijden met verkoop in het Waalse Gewest: wanneer er Europese vogels deelnemen dient dit 14 dagen vooraf gemeld te worden aan het Ministerie van Leefmilieu, Afdeling Natuur en Bossen waar de vogeltentoonstelling / zangwedstrijd met vogelverkoop plaats heeft. (Besluit van de Waalse regering 27 november 2003).

Belangrijk!!!

Wanneer op een vogelbeurs pluimvee (kwartels, patrijzen enz.) worden toegelaten zijn de inrichters verplicht om naast de hierboven vermelde verplichtingen voor de inrichters van een vogelbeurs een register aan te leggen waar elke verkoop of ruil wordt ingeschreven.

Het register bestaat uit door de bevoegde dierenarts gelegaliseerde dubbele genummerde bladen waarin worden vermeld:

Datum, plaats van de verzameling, naam en adres van de koper en naam en adres en handtekening van de verkoper.

Verkochte of geruilde dieren worden vervoerd onder dekking van het origineel uit het register. De verkoper/overlater bewaart het dubbel. (Ministerieel besluit van 4 mei 1992, gewijzigd bij Ministerieel besluit van 25 januari 1993).

Alle dieren moeten identificeerbaar zijn door een gesloten voetring en ten laatste 3 weken voor de verzameling gevaccineerd zijn tegen de Newcastle disease (pseudo vogelpest) door een erkende dierenarts. De deelnemer aan de vogelbeurs moet het originele vaccinatiebewijs bij zich hebben tijdens de vogelbeurs. (zie vaccinatie)

 

Vaccinatie (alleen bij deelname aan verzameling,TT, show, beurs, markt, wedstrijd enz.)

Alleen afstammelingen van Columba livia (rotsduif), zoals reisduiven en sierduiven, dienen ingeënt te zijn. Tortels en Lachduifjes (geslacht Streptopelia) en exotische duifjes zoals bv. Diamantduif (geslacht Geopelia) NIET.  (3 weken vóór de eerste wedstrijd of verzameling, La Sota stam of gekloneerde La Sota of geïnactiveerd geadjuveerd vaccin, methode volgens voorschriften van vaccin). Volgende entingen,jaarlijks, 3 weken voor de eerste wedstrijd of verzameling van het jaar.

Kwartels dienen ingeënt te zijn behalve de dwergkwartel.

Leeftijd van 5-6 weken (vaccinatie met geïnactiveerd geadjuveerd vaccin, onderhuids toedienen)

Fazanten en patrijzen:

1ste enting, leeftijd van 2-3 weken (La Sota stam of gekloneerde La Sota, drinkwatermethode – volle dosis)

2de enting, leeftijd van 8-10 weken (La Sota stam of gekloneerde La Sota, drinkwatermethode – volle dosis)

3de enting, leeftijd van 18-20 weken (Geïnactiveerd geadjuveerd vaccin –onderhuids toedienen.

Pauwen

1ste enting, leeftijd van 5 weken (Geïnactiveerd geadjuveerd vaccin, onderhuids toedienen)

Volgende entingen: jaarlijks tussen juli en september (Geïnactiveerd geadjuveerd vaccin, onderhuids toedienen)

Parelhoenders (voor reproductiedieren)

1ste enting, leeftijd van 14-21 dagen (La Sota stam of gekloneerde La Sota, fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis)

2de enting,leeftijd van 10-12 weken (La Sota stam of gekloneerde La Sota, fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis)

3de enting, leeftijd 17-18 weken (La Sota stam of gekloneerde La Sota, fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis)

4de enting, leeftijd van 28 weken (Geïnactiveerd geadjuveerd vaccin, onderhuids toedienen)

Kalkoenen (voor reproductiedieren)

1ste enting, leeftijd van 10-18 dagen (La Sota stam of gekloneerde La Sota, fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis)

2de enting,leeftijd van 8-10 weken (La Sota stam of gekloneerde La Sota, fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis)

3de enting, leeftijd 17 weken (La Sota stam of gekloneerde La Sota, fijne spray of drinkwatermethode – dubbele dosis)

4de enting, leeftijd van 27 weken (Geïnactiveerd geadjuveerd vaccin, onderhuids toedienen)

Sierpluimvee (binnen 3 maanden voorafgaand aan de  verkoop La Sota of gekloneerde La Sota, herentingen jaarlijks tussen juli en september met geïnactiveerd geadjuveerd vaccin, onderhuids toedienen)

Ook loopvogels (Struisvogels, Emoes, Nandoes en Kasuarissen) dienen gevaccineerd te worden.(methode in samenspraak met de dierenarts)

Eenden, ganzen en waadvogels dienen niet gevaccineerd te worden.

Alle inentingen dienen uitgevoerd of begeleidt te zijn door een dierenarts (attest!!).

Markten op de openbare weg

Het verzamelen van pluimvee en vogels op markten, is slechts toegelaten onder de volgende algemene voorwaarden:

 • elke verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts aangesteld door de burgemeester van de gemeente waar de verzameling plaatsvindt;
 • de inrichters van de verzameling houden een lijst bij met de namen en adressen van de deelnemers aan de verzameling; deze lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking worden gehouden van het FAVV.

- Wat betreft particulieren, is enkel de occasionele verkoop van eigen dieren toegelaten, op voorwaarde dat het beheer- en registratiesysteem van de markt toelaat om het occasionele karakter van de verkoop, alsook de herkomst van de dieren onomstotelijk vast te stellen.

- alle pluimvee en andere vogels door particulieren aangeboden moeten gedurende minstens 10 dagen voorafgaand aan de markt hebben afgeschermd gezeten.

 

Vervoer van vogels

1. Binnen België:
Het vervoer van vogels is toegelaten

2. Naar een ander land binnen de Europese Unie:
Het vervoer van vogels naar een ander land is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
De manifestatie als geheel en de deelname van Belgische vogels moet toegelaten zijn door de overheid van het inrichtend land.
De gebruikelijke gezondheidsvoorschriften dienen nageleefd te worden.
Deze zijn:
2.1. Men moet beschikken over een gezondheidscertificaat afgeleverd door uw dierenarts waarop de vogels met hun ringnummer vermeld staan.
2)Het gezondheidscertificaat moet gecertificeerd zijn door een inspecteur dierenarts van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (F.A.V.V.) aangeduid door de Provinciale Controle-eenheid (PCE) van de provincie waar U woont (1 en 2 wordt niet meer vereist door de Belgische overheid maar wordt meestal gevraagd door het land van doorvoer of bestemming).

3. Naar België:
3.1. Men moet beschikken over een gezondheidscertificaat afgeleverd door uw dierenarts waarop de vogels met hun ringnummer vermeld staan.
3.1. Voor kwartels en duiven zie “Vaccinatie”

Bovenstaande maatregelen kunnen op elk ogenblik bijgestuurd worden in functie van de ontwikkelingen omtrent de vogelgriep.