Laatste nieuws vogelgriep

Frankrijk heeft vandaag een besmetting met hoogpathogene vogelgriep bevestigd in een legbedrijf in Warhem, op enkele km van de grens met België. De besmetting is waarschijnlijk afkomstig van wilde vogels, maar het is nog niet geweten hoe het virus in de stal is geraakt.

Rond de uitbraak zijn de klassieke beperkingszones – een beschermingszone van 3 km en bewakingszone van 10 km – afgebakend. De zone van 10 km valt gedeeltelijk in WVL, nl. in De Panne, Veurne, Alveringem en Poperinge.

In het Belgische deel van de bewakingszone liggen 17 geregistreerde pluimveehouderijen, maar geen slachthuis noch broeierij.

In deze zone zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht:

 • Alle pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels (duiven, roofvogels, siervogels e.d.) moeten worden afgeschermd.
 • Alle verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, andere vogels en broedeieren zijn verboden, uitgezonderd de doorvoer.
 • Op de geregistreerde pluimveehouderijen zijn bijkomende maatregelen van kracht. Ik verwijs voor details naar het document in bijlage.
  Merk op dat er op deze bedrijven een strenger toezicht wordt opgelegd dat gelijk is aan wat nu al van kracht is op de bedrijven die uitladen.

Vanaf komende maandag worden in de zone derogaties van kracht voor het wegladen van slachtpluimvee en de afvoer van broedeieren. De voorwaarden zijn dezelfde als het geval was in eerdere zones.

Deze bewakingszone zal ten vroegste op 26 december worden opgeheven na het voltooien van de gebruikelijke eindscreening. Deze wordt in afwezigheid van bijkomende besmettingen georganiseerd in de week van 22 december.

Het is nog niet geweten of er risicovolle contacten zijn geweest tussen het besmette bedrijf in Warhem en pluimveebedrijven, leveranciers of afnemers in ons land. Wie zelf al weet heeft van dergelijke contacten dient meteen alle activiteiten stil te leggen en contact op te nemen met zijn LCE.

De besmetting op dit legbedrijf toont nogmaals aan hoe makkelijk het vogelgriepvirus kan geïntroduceerd worden. Ik roep dus nogmaals op om extreem voorzichtig te zijn en alle nodige voorzorgen te nemen bij alle activiteiten in en rond de stal.

Ik geef voor de volledigheid nog de gebruikelijke overzichten mee:

 • Er zijn deze week 3 nieuwe besmettingen met een H5-virus bij wilde vogels vastgesteld, nl. in Oostende, Alveringem en Oudenburg (alle WVL).
 • In Europa is het aantal besmettingen fors opgelopen, met ook uitbraken in een aantal bijkomende landen.
  Ik verwijs naar de tabel onderaan en het kaartmateriaal dat op de website van het Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), het Europese referentielaboratorium voor AI, ter beschikking is: https://izsvenezie.com/documents/reference-laboratories/avian-influenza/europe-updates/HPAI/2021-1/maps.pdf.

Er wordt morgenvroeg een persbericht verspreid.

Alle informatie komt op de website vogelgriep:

 


 

Algemene_maatregelen_vogelgriep_-_20211112_nl.pdf

Sciensano heeft gisteren de eerste besmetting van het nieuwe vogelgriepseizoen bij wilde vogels bevestigd. Het gaat om een hoogpathogeen H5N1-virus; dit is het virus dat verantwoordelijk is voor de meeste besmettingen van de afgelopen weken in Europa. De besmette vogel, een brandgans (branta leucopsis), was eind vorige week gevonden in Schilde (ANT). Het dier had zenuwsymptomen en werd daarom geëuthanaseerd en via het Vlaamse ophaalnetwerk voor een analyse aan Sciensano overgemaakt.

Deze vondst betekent dat ook in ons land het nieuwe vogelgriepseizoen op gang is gekomen. Elders in Europa wordt al sinds een aantal weken een opstoot vastgesteld: er zijn sinds begin oktober besmettingen vastgesteld bij wilde vogels en/of bij pluimvee in Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Ierland, Italië, Kosovo, Nederland, Oekraïne, Polen, Rusland, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. Zoals ik al in eerdere boodschappen heb aangegeven, werd deze opstoot verwacht op basis van de vogelgriepactiviteit in de broedgebieden in Azië tijdens de zomer en het gegeven dat er al die tijd uitzonderlijk ook restvirus van het vorige seizoen is blijven circuleren in de Europese vogelpopulaties. De geografische spreiding van de besmettingen in de afgelopen weken, toont dat de belangrijkste migratieroutes naar Europa alle besmet zijn. Dit geld zeker voor de migratieroutes, die ons land aandoen: de vele besmettingen in Nederland, Duitsland, de Britse eilanden en rondom de Baltische Zee onderstrepen dat de viruscirculatie langsheen de noordwestelijke routes hoog is. Het zwaartepunt langsheen die routes ligt nog steeds enkele honderden kilometers ten noorden van ons, maar in termen van vogelmigratie is dat een relatief korte afstand. De vogelgriepactiviteit in ons land kan dus snel toenemen.

Gezien deze ontwikkelingen, zal Minister Clarinval op advies van het FAVV beslissen om – zoals vorig jaar – een periode van verhoogd risico voor vogelgriep af te kondigen en bijkomende voorzorgsmaatregelen te nemen.

Hoewel zij al streng zijn, zijn de dagdagelijkse basismaatregelen immers onvoldoende voor het huidige hogere risiconiveau. Deze aanvullende maatregelen trekken bijkomende barrières op naar wilde vogels toe en helpen om contact tussen wilde vogels en gehouden pluimvee te vermijden, zowel op het niveau van de commerciële bedrijven als bij de hobbyhouders.

Deze periode van verhoogd risico zal ingaan komende maandag 15 november. De maatregelen, die tegelijk in het hele land geactiveerd worden, zijn de volgende:

 • Het pluimvee van commerciële bedrijven en van particuliere houders moet worden afgeschermd.
 • Alle pluimvee en andere vogels moeten afgeschermd worden gevoederd en gedrenkt. Er mag om te drenken geen onbehandeld oppervlaktewater of regenwater worden gebruikt.
 • Het uitladen van slachtpluimvee kan enkel gebeuren volgens de voorschriften van het FAVV.

Enkele verduidelijkingen:

 • Er kan nu al met het afschermen van de dieren gestart worden. Er hoeft m.a.w. niet gewacht te worden tot maandag.
 • Loopvogels en andere vogels (sportduiven, roofvogels, siervogels, …) moeten voorlopig niet afgeschermd worden.
  • Bij loopvogels is dit omdat het afschermen vanuit praktisch oogpunt moeilijker realiseerbaar is en steeds snel problemen op het gebied van dierenwelzijn veroorzaakt.
  • Andere vogels dan pluimvee worden als minder gevoelig beschouwd en zitten veelal reeds afgeschermd in volières.
  • Sportduiven en roofvogels tenslotte, kennen wel buitenactiviteiten, maar die zijn voor duiven beperkt rond de til en bij roofvogels specifiek gericht op welbepaalde activiteiten. Beide worden die op dit ogenblik als weinig risicovol beschouwd.
 • Het uitladen van slachtpluimvee dient vanaf 15 november te gebeuren volgens de instructies in bijlage. Het gaat om dezelfde regels die tijdens het voorgaande vogelgriepseizoen hun nut bewezen hebben. Deze voorschriften moeten helpen het uitladen zo te organiseren zo gebeurt dat er geen virus in de stal wordt gebracht. Ik reken erop dat iedereen ze in het belang van de sector strikt en weldoordacht toepast.

Ik herhaal mijn gebruikelijke oproep om bij alle activiteiten in en rond de stallen een strikte bioveiligheid toe te passen. Ook bij andere activiteiten dan uitladen kan er immers virus, dat door wilde vogels verspreid werd rond de stal, geïntroduceerd worden bij de dieren. Het is op dat vlak ook belangrijk dat alle materiaal en grondstoffen, die buiten gestockeerd worden – bv. strooisel, kratten – steeds afgedekt is zodat het niet door uitwerpselen van wilde vogels kan gecontamineerd worden.

Philippe Houdart (FAVV-AFSCA)


griepvirus H5 2 september 2021:

1704214_instructie_bewakingszone_menen-lauwe_v1_-_20210902_nl.pdf


Vogelgriepvirus H5 16 juli 2021:

1698563_instructie_zones_moerzeke_v1_-_20210716_nl.pdf

 


 

Vogelgriepvirus H5:
Vanaf woensdag 12 mei vervallen de algemene preventieve maatregelen die werden ingevoerd in november 2020.

http://www.favv.be/professionelen/publicaties/pers/2021/2021-05-11.asp