Laatste nieuws vogelgriep update 10/06/2023

Onderwerp: HPAI: versoepelen van de preventieve maatregelen

Minister Clarinval versoepelt de preventieve maatregelen, die zijn geactiveerd in het kader van de periode van verhoogd risico voor vogelgriep. Vanaf zaterdag 10 juni komt zo de ophokverplichting voor pluimvee en vogels van geregistreerde houderijen te vervallen.

Concreet:

 • Buiten de hoogrisico zones met veel wilde watervogels (de zgn. gevoelige natuurgebieden terug te vinden op de website):
  • is het voor geregistreerde houderijen niet meer verplicht om hun pluimvee en vogels op te hokken of onder netten te houden (voor particuliere houders was er sowieso geen ophokplicht van kracht).
  • is het voor particuliere en professionele houders niet meer verplicht om pluimvee en vogels binnen of onder netten te drenken en kan er voor het drenken opnieuw oppervlaktewater worden gebruikt.
 • De andere preventieve maatregelen blijven nog wel behouden, onder meer:
  • Alle pluimvee en vogels moeten nog steeds binnen of onder netten worden gevoederd.
  • Op geregistreerde houderijen blijft het verhoogd toezicht (insturen van monsters aan DGZ/ARSIA bij legdaling, verhoogde sterfte, verminderde voeder- en waterconsumptie) onverminderd van kracht.
  • Voor slachtpluimvee blijft de uitlaadregeling onveranderd behouden.

Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden in het document in bijlage, dat eveneens op de website staat: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Deze versoepelingen zijn mogelijk omdat in de afgelopen maanden de epidemiologische situatie duidelijk is verbeterd. De laatste uitbraak op een commerciële houderij dateert reeds van einde februari. De beperkingszones rond deze uitbraak werden einde maart opgeheven. Nadien werden nog enkel 5 besmettingen in kleinere hobbyhouderijen vastgesteld, waarvan de laatste dateert van 11 april.

Sinds april is de situatie bij wilde vogels eveneens verbeterd. Hoewel vogelgriep net als vorige zomer blijft circuleren in de wilde vogels en er bij sommige vogelsoorten – o.a. kokmeeuwen en roofvogels – nog steeds een bijzonder hoge sterfte wordt vastgesteld, is globaal genomen de intensiteit duidelijk afgenomen.

Het is de verwachting dat deze relatief gunstige situatie bij wilde vogels tijdens de komende zomermaanden zal aanhouden. En hoewel het risico op introductie van de ziekte bij pluimvee en gehouden vogels nog steeds reëel is en nieuwe besmettingen tijdens de komende zomermaanden dus niet kunnen worden uitgesloten, is dit risico opnieuw aanvaardbaar. Dit risico weegt bovendien niet op tegen de nadelige dierenwelzijnseffecten die het ophokken heeft voor pluimvee dat anders in open lucht wordt gehouden.

Let wel: indien de epidemiologische situatie bij wilde vogels tijdens de komende maanden op een gelijkaardige wijze evolueert als tijdens de vorige zomer en de infectiedruk bij wilde vogels dus opnieuw fors zou toenemen tegen september, dan zullen de preventieve maatregelen mogelijk al tegen half september opnieuw strenger worden. De ervaring leert immers dat een toegenomen circulatie bij wilde vogels automatisch een verhoogde infectiedruk rond de pluimveestallen meebrengt en dus onvermijdelijk tot nieuwe uitbraken leidt. Het FAVV volgt met het oog daarop ook de in de komende maanden de epidemiologische situatie van nabij op.

 


24 Febr. 2023: Onderwerp: HPAI: nieuwe besmettingen in een braadkippenbedrijf in Aalst en bij een hobbyhouder in Péruwelz

Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5-virus vastgesteld. Het gaat om een braadkippenbedrijf in Aalst met zo’n 73.000 slachtrijpe kuikens. Er was in de afgelopen dagen een verhoogde sterfte vastgesteld in een van de hokken. De besmettingsbron is niet duidelijk.

Het betrokken bedrijf wordt geruimd.

Rond de nieuwe uitbraak worden de klassieke 3 km-zone en 10 km-zone afgebakend. Deze liggen in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Het gaat om een gebied met een lage pluimveedensiteit. Wel liggen in de bewakingszone 3 pluimveeslachthuizen.

Eerder deze week is er ook een bijkomende besmetting vastgesteld bij een hobbyhouder in Péruwelz (Henegouwen). Omwille van het kleine aantal dieren, blijven de maatregelen hier beperkt tot enkel de besmette site.

Er is ook aangenamer nieuws: de eindscreening in de bewakingszone Wervik is met gunstig resultaat afgerond. Deze zone wordt dus zoals voorzien de komende nacht (vrijdag 24 op zaterdag 25 februari) opgeheven.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels blijft onverminderd hoog en dat betekent dat de omgevingsdruk als gevolg van besmettingen bij wilde vogels nog steeds erg groot is.

De website wordt aangepast.

Alle relevante informatie is dan terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.


17 febr. 2023: Onderwerp: HPAI: nieuwe besmettingen bij hobbyhouders + opheffen zones

Er zijn deze week 3 nieuwe besmettingen met het H5N1-virus vastgesteld bij particuliere houders. In Lens (Henegouwen) en Zandhoven (Antwerpen) gaat het om klassiek pluimvee; in Lochristi (Oost-Vlaanderen) betreft het reisduiven. In de 3 gevallen was de sterfte bij de vogels hoog. De nog aanwezige vogels werden geëuthanaseerd. Gezien het om kleine hobbyhouderijen gaat en er geen bijkomende risico is op verspreiding van de ziekte, werden er geen zones afgebakend. De maatregelen blijven hier beperkt tot enkel de besmette sites.

Het opheffen en omzetten van de zones Wervik volgt de vooropgestelde timing:

 • Afgelopen woensdagnacht werd de tweede 3 km-zone omgezet in 10 km-zone.
 • Vandaag is de eindscreening voor het zuidwestelijke deel van de 10 km-zone met gunstig resultaat afgewerkt. Dat deel van de bewakingszone wordt dit weekend in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 februari opgeheven.
 • De screening voor het resterende deel van de bewakingszone wordt volgende week van dinsdag 21 tot donderdag 23 februari georganiseerd. Bij gunstige resultaten kan de zone dan volledig opgeheven worden in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 februari.

Wat betreft de besmettingen bij wilde vogels zijn er geen significante wijzigingen te melden. Het aantal besmettingen blijft onverminderd erg hoog overal in het land. Het milieu blijft dus nog steeds erg besmet en hierdoor blijft de druk op en rond alle pluimveehouderijen erg hoog. Waakzaamheid en een strikte toepassing van de bioveiligheid blijven onverminderd pertinent.

Alle relevante informatie is nog steeds terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

 


 

10 febr. 2023: Onderwerp: HPAI: nieuwe besmettingen bij hobbyhouders + opheffen zones

Er zijn deze week 2 nieuwe besmettingen met het H5N1-virus vastgesteld bij hobbyhouders in Berlare (Oost-Vlaanderen) en Philippeville (Namen). De nog aanwezige vogels werden geëuthanaseerd. Gezien het om kleine hobbyhouderijen gaat en er geen bijkomende risico is op verspreiding van de ziekte, werden er geen zones afgebakend. De maatregelen blijven hier beperkt tot de beide besmette sites.

Het opheffen en omzetten van de zones loopt voorlopig zoals gepland:

 • Afgelopen nacht is het zuidwestelijke deel van de 3 km-zone Wervik omgezet in 10 km-zone. Dit deel valt nu onder de maatregelen van een bewakingszone.
 • In de bewakingszone Tongeren is de eindscreening gunstig afgerond. Volgende nacht wordt deze zone opgeheven. Vanaf morgen gelden daar de landelijke maatregelen.
 • Volgende week, in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 februari, wordt het resterende deel van de 3 km-zone Wervik omgezet in 10 km-zone.
 • In die week wordt ook de eindscreening voor het zuidwestelijke deel van de 10 km-zone Wervik georganiseerd. Bij gunstige resultaten, kan dat deel van de bewakingszone dan in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 februari vrijkomen.

De besmettingen bij wilde vogels blijven ongemeen hoog. In de eerste 5 weken van het jaar zijn al meer dan 80 gevallen vastgesteld, verspreid over het ganse land. Ter vergelijking: in heel 2022 werden zo’n 200 gevallen vastgesteld. Het zwaartepunt van de besmettingen situeert zich vooral bij meeuwen, in het bijzonder kokmeeuwen. Het milieu blijft dus nog steeds erg besmet en hierdoor blijft de druk op en rond alle pluimveehouderijen erg hoog. Waakzaamheid en een strikte toepassing van de bioveiligheid blijven onverminderd pertinent.

Alle relevante informatie is nog steeds terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

 


 

28 jan. 2023: Onderwerp: HPIA: derde besmetting in zone Wervik (WVL)

Er is een vandaag een ruiming uitgevoerd in de zone Wervik omwille van het vaststellen van een laagpathogeen H5N1-virus. Deze ruiming is gebeurd omdat er viruscirculatie op het betrokken bedrijf aan de gang was en er risico was op omvormen naar een hoogpathogeen virus en verdere verspreiding binnen de sector.

Het betrokken bedrijf is een vermeerderingsbedrijf in Zonnebeke. Op het bedrijf was in de afgelopen dagen een legdaling en een beperkte sterfte vastgesteld. De 17.000 moederdieren werden geëuthanaseerd.

Ondanks dat dit ook een virus is met een H5N1-opbouw, gaat het om een compleet ander virus dan de hoogpathogene virussen die de uitbraken van de afgelopen weken en maanden hebben veroorzaakt.

Omdat het om een laagpathogeen virus gaat, het een recente besmetting betreft en het bedrijf al onder de maatregelen van de beschermingszone Wervik valt, worden er geen bijkomende maatregelen genomen. Er worden geen nieuwe zones afgebakend. De bestaande zonering rond Wervik 1 en 2 blijft gewoon behouden, met de al vastgelegde timing. De bestaande derogaties in de zones Wervik blijven lopen.

Alle relevante informatie is nog steeds terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.


27 jan. 2023: Er is vandaag een tweede besmetting met een hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld in Wervik (West-Vlaanderen).

Het gaat om een kalkoenenbedrijf met ca. 97.000 dieren van verschillende leeftijden, dat gelegen is in de bewakingszone Wervik, op ca. 4,5 km van de haard van vorige week. In één van de hokken van het bedrijf werden zenuwsymptomen en verhoogde sterfte vastgesteld. De besmettingsbron is nog niet duidelijk; het kan gaan om een nieuwe introductie, maar ook spill-over van de vorige haard is een mogelijkheid. Verdere analyses zullen hierover uitsluitsel moeten geven.

Het betrokken bedrijf wordt momenteel geruimd.

Rond de nieuwe uitbraak worden de klassieke 3 km-zone en 10 km-zone afgebakend. In de praktijk versmelten deze met de bestaande zones Wervik. Deze breiden daardoor in noordoostelijke richting uit.

De uitbreiding treft eveneens in beperkte mate de bewakingszone Houthulst. De enkele bedrijven in het overlappende deel komen onder de maatregelen en de timing van de bewakingszone Wervik te vallen.

Concreet geldt voor de zones in West-Vlaanderen en Henegouwen de volgende timing:

 1. De bewakingszone Houthulst wordt komende nacht om middernacht opgeheven, uitgezonderd de delen die overlapt worden door de bewakingszones Wervik 1 en 2. Vanaf morgen is dit dus vrij gebied.
 1. De beschermingszones Wervik (3 km-zones):
 2. De bewakingszones Wervik (10 km-zones):
  1. De nieuwe beschermingszone Wervik 2 loopt t.e.m. woensdag 15.02; vanaf donderdag 16.02 is dit bewakingszone Wervik.
  2. Het niet overlappende deel van de oude beschermingszone Wervik 1 loopt zoals voorzien t.e.m. donderdag 09.02; vanaf vrijdag 10.02 is dit bewakingszone Wervik.
  1. De nieuwe bewakingszone Wervik 2 loopt t.e.m. vrijdag 24.02; vanaf zaterdag 25.02 is dit vrij gebied.
  2. Het niet overlappende deel van de oude bewakingszone Wervik 1 loopt zoals voorzien t.e.m. zaterdag 18.02; vanaf zondag 19.02 is dit vrij gebied.

In de zones Wervik blijven de derogaties lopen. Deze zijn ook meteen toepasbaar in het toegevoegde nieuwe deel. Bovendien wordt vanaf overmorgen vrijdag 27.01 de procedure geactiveerd voor het slachten van braadkippen uit de 3 km-zones.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels blijft onverminderd hoog en dat betekent dat de omgevingsdruk als gevolg van besmettingen bij wilde vogels nog steeds erg groot is.

De website wordt aangepast.

Alle relevante informatie is dan terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

 


 

20 jan. 2023: Onderwerp: HPAI: nieuwe uitbraak in Wervik (West-Vlaanderen)

Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5-virus vastgesteld in Wervik, pal op de grens van West-Vlaanderen met Henegouwen.

Het gaat om een leghennenbedrijf met ca. 39.000 leghennen van 36 weken oud, waarvan monsters werden ingestuurd omwille van verhoogde sterfte. De besmettingsbron is nog niet duidelijk.

Het betrokken bedrijf wordt momenteel geruimd. Een nabijgelegen braadkippenbedrijf met ca. 19.000 braadkippen wordt preventief geruimd.

Rond de nieuwe uitbraak worden de klassieke 3 km-zone en 10 km-zone afgebakend. Deze liggen in West-Vlaanderen, Henegouwen en Frankrijk.

Deze nieuwe bewakingszone overlapt minimaal met de bewakingszone Houthulst. In het overlappende deel wordt de timing van de bewakingszone Wervik van kracht.

Vooral de beschermingszone Wervik is een pluimveedense zone met veel braadkippen.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels blijft onverminderd hoog en dat betekent dat de omgevingsdruk als gevolg van besmettingen bij wilde vogels nog steeds erg groot is. De laatste weken lijkt het virus vooral zeer veel te circuleren in meeuwen en dat in het hele land.

Ik vraag iedereen dan ook nogmaals om extra aandacht te besteden aan bioveiligheid. Er staan ons mogelijk harde weken te wachten.

De website wordt aangepast.

Alle relevante informatie is dan terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

 


 

12 jan. 2023: Onderwerp: HPAI: nieuwe besmetting in Tongeren (Limburg)

Er is vandaag een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld.

De getroffen pluimveehouderij ligt in Tongeren (LIM). Het gaat om een legbedrijf met ca. 21.000 jonge leghennen, die pas vorige week werden aangevoerd.

De dieren worden vandaag gedood. Het epidemiologisch onderzoek zal moeten helpen bepalen hoe het virus werd geïntroduceerd. Op basis van de vastgestelde timing, is dit te situeren rond de opzet van de dieren.

Rond de besmette site worden beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn.
Jullie vinden in bijlage de betrokken instructies.

De derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren gaan in op dinsdag 17 januari 2023.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels is ook in de eerste weken van het nieuwe jaar nog steeds erg hoog. De omgevingsdruk niet dus zeker niet af. Het blijft dan ook absoluut noodzakelijk om de nodige voorzorgen te nemen en bioveiligheidsmaatregelen te respecteren bij alle activiteiten op een pluimveehouderij.

Alle relevante informatie is dan terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

 


 

30 dec. 2022: Onderwerp: HPAI: bijkomende haard in Houthulst.

Het braadkippenbedrijf, dat afgelopen dinsdag preventief geruimd werd in Houthulst omwille van zijn onmiddellijke nabijheid tot de haard, blijkt eveneens besmet. In een aantal monsters, die bij de preventieve ruiming genomen werden, heeft Sciensano hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld.

Het gaat meer dan waarschijnlijk om spill over van het besmette kalkoenenbedrijf.

Het braadkippenbedrijf wordt daardoor eveneens haard. De besmetting is hier in een zeer vroeg stadium opgespoord. De betrokken braadkippen vertoonden geen symptomen.

Gezien de ligging en de timing van deze besmetting, verandert er in de praktijk nauwelijks iets. De zones, de maatregelen en de voorziene derogaties blijven ongewijzigd. Wel zal de bewakingszone Houthulst in het beste geval pas op 26 januari 2023 kunnen vrijkomen. Dit is een dag later dan eerst voorzien.

 


 

26 dec. 2022: Onderwerp: HPAI: nieuwe besmetting in Houthulst

Er is gisteren een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld.

De getroffen pluimveehouderij ligt in Houthulst (WVL). Het gaat om een kalkoenenbedrijf met ca. 28.000 vleeskalkoenen.

De dieren worden vandaag gedood. Het epidemiologisch onderzoek loopt nog, maar indirecte contacten met wilde vogels zijn vermoedelijk de bron van besmetting.

Een braadkippenbedrijf in de onmiddellijke buurt wordt gezien de nabijheid tot de haard preventief geruimd.

Rond de besmette site worden beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn.

Het betreft een pluimveedense zone waarin ook een broeierij gelegen is.

Jullie vinden in bijlage de betrokken instructies.

De derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren gaan in op maandag 2 januari 2023.

De website wordt deze voormiddag aangepast.

Alle relevante informatie is dan terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

 


 

9 dec. 2022: HPAI: stand van zaken

Deze week is de eindscreening in de bewakingszone Turnhout afgewerkt. Alle analyseresultaten zijn gunstig. Dit betekent dat de zone vannacht wordt opgeheven. Vanaf morgen gelden rond Turnhout nog enkel de landelijke maatregelen.

Er rest nu nog enkel een stukje bewakingszone in de gemeente Heuvelland, West-Vlaanderen, dat werd afgebakend naar aanleiding van een uitbraak in Frankrijk. In afwezigheid van verdere uitbraken daar, wordt deze zone opgeheven in de nacht van 15 op 16 december. Dit zal gebeuren zonder eindscreening, aangezien het enige commerciële pluimveebedrijf in deze zone ondertussen is leeggekomen.

Ik geef ter informatie van de liefhebberssector nog mee dat in de afgelopen weken in Duitsland een reeks uitbraken zijn vastgesteld bij houder/kwekers van raspluimvee. Deze uitbraken zijn gelinkt aan een tentoonstelling waar besmette dieren aanwezig waren.

Ook in ons land zijn dergelijke evenementen met hobbypluimvee onder welbepaalde voorwaarden nog steeds toegestaan (zie het document 1714419 met de algemene maatregelen op de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp).

Het FAVV vraagt de hobbyhouders om alle regels omtrent deelname aan verzamelingen strikt toe te passen. Na terugkeer van het evenement worden de deelnemende dieren best gedurende enkele weken afgezonderd gehouden en pas na deze quarantaineperiode opnieuw bij de andere dieren toegelaten.

Tot slot zijn er ook in de afgelopen week weer een tiental besmette wilde vogels gevonden, verspreid over het land. De omgevingsdruk blijft dus nog steeds erg hoog, maar anders dan in de periode voordien heeft dat zich niet vertaald in nieuwe uitbraken. Het is nu vooral belangrijk om de aandacht niet te laten verslappen en de bioveiligheid onverminderd te blijven handhaven.

Alle relevante informatie is zoals steeds terug te vinden op de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

 


 

26 nov. 2022 Nieuwe besmettingen bij hobbyhouders / opheffen van de zone Hoogstraten

Er zijn deze week nieuwe besmettingen met het hoogpathogene H5N1 virus vastgesteld bij een hobbyhouder in Lennik (Vlaams-Brabant) en een roofvogelhouder in Lontzen (Luik). In beide gevallen worden de maatregelen beperkt tot enkel de besmette site. Er zijn dus geen beperkingszones afgebakend, noch bijkomende maatregelen getroffen in de omgeving van de betrokken sites. De bron van besmetting is te zoeken bij directe of indirecte contacten met besmette wilde vogels.

De besmettingen bij wilde vogels blijven overigens onrustwekkend hoog. In de afgelopen 2 weken werden 17 nieuwe besmettingen met het H5N1 virus vastgesteld, verspreid over het land. De omgevingsdruk is dus nog steeds erg hoog. Het risico van insleep in de stal is dus zeker nog niet afgenomen.

Er is tenslotte ook goed nieuws: de eindscreening in de zone Hoogstraten is met gunstig resultaat afgerond. De bewakingszone Hoogstraten wordt dan ook in de nacht van zondag 27 op maandag 28 november opgeheven. Er zijn daar dan nog enkel de landelijke maatregelen van kracht.

In de zone Turnhout zal de eindscreening worden georganiseerd in de week van 5 december.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.


16 nov. 2022 Onderwerp: HPAI: besmetting in FR met zonering in WVL

Er is een besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld in Noord-Frankrijk, in de gemeente Le Doulieu (Département du Nord). Rond deze besmetting zijn de gebruikelijke 3 km- en 10 km-zones afgebakend. De getroffen pluimveehouderij ligt op minder dan 10 km ligt van de Belgische grens. Hierdoor valt een deel van de bewakingszone in Heuvelland, West-Vlaanderen: zie bijlage.

In dat deel van de zone worden de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht.

De impact is beperkt: er ligt slechts één pluimveebedrijf in het Belgische deel van de zone.

Ik geef nog mee dat afgelopen nacht de bewakingszone Theux is opgegeven.

En in Hoogstraten werd eergisteren het niet overlappende deel van de initiële 3 km-zone omgezet in bewakingszone.

Later deze week, op 19 november, komt nog de bewakingszone Evergem vrij en wordt de rest van de 3 km-zone Hoogstraten omgezet in bewakingszone.

De eindscreening voor de zone Hoogstraten is gepland voor komende week dinsdag 22 tot donderdag 24 november.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

 


 

10 nov. 2022 Er is een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld.

Het getroffen pluimveebedrijf ligt in Turnhout (ANT) en is een opfokbedrijf met ca. 60.000 legpoeljen.

De dieren worden vandaag gedood. Het onderzoek naar de bron loopt nog.

Rond de besmette site worden de klassieke beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn.

Het betreft een pluimveedense zone met meer dan 50 pluimveehouderijen en een broeierij.

Jullie vinden in bijlage de betrokken instructies.

De derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren gaan in op dinsdag 15 november.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

1758467_instructie_beschermingszone_turnhout_v1_-_20221110_nl.pdf

1758470_instructie_bewakingszone_turnhout_v1_-_20221110_nl.pdf

 


 

7 nov. 2022 Het opheffen van de zones heeft de afgelopen dagen kunnen plaatsvinden zoals gepland:

 • de bewakingszone Diksmuide is sinds 5 november opgeheven;
 • de 3 km-zone Theux is afgelopen nacht omgezet in bewakingszone en valt nu onder dezelfde maatregelen als de rest van de zone.

Het verdere opheffen van de zones is als volgt gepland:

 • Vandaag wordt de eindscreening in de bewakingszone Tongeren georganiseerd. Deze zone zal in de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 november worden opgeheven.
 • De 3 km-zone Evergem wordt in de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 november omgezet in bewakingszone.
 • Deze week en begin volgende week worden de eindscreenings in de bewakingszones Theux en Evergem georganiseerd. Ingeval van gunstige resultaten worden deze zones op 16 en 19 november opgeheven.
 • De planning voor de zone Hoogstraten is nog niet vastgelegd.

De druk vanuit wilde vogels blijft onverminderd hoog en het risico van een introductie bij gehouden vogels is dus zeker nog niet afgenomen.

Zo is er dit weekend een besmetting met het H5N1-virus vastgesteld in het dierenpark Pairi Daiza in Brugelette, provincie Henegouwen. De besmetting is daar afkomstige van wilde ganzen, die foerageren op de vijvers in het dierenpark. Op de site werden alle dierentuinvogels geïsoleerd en zijn de nodige maatregelen genomen om het virus opnieuw uit te roeien. Gezien het gaat om waardevolle, beschermde vogelsoorten, worden er hier geen dieren geëuthanaseerd.

De maatregelen blijven beperkt tot het dierenpark. Er zijn dus geen zones afgebakend rond de besmette site.

 


 

2 nov. 2022 Het opheffen van de beperkingszones voor vogelgriep is de afgelopen dagen kunnen doorgaan zoals gepland.

Dat betekent dat ondertussen het niet overlappende deel van de bewakingszone Sint-Laureins en de bewakingszone Wingene zijn opgeheven.

Daarnaast is ook de 3 km-zone Tongeren omgezet in bewakingszone.

De volgende opheffing betreft de bewakingszone Diksmuide. Daarvan is de eindmonitoring momenteel bezig. De opheffing is voorzien voor de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 november.

De kaart en de informatie op de website zijn ondertussen aangepast aan de nieuwe situatie:
zie www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

 


 

28 okt. 2022 Er is vannacht een nieuwe besmetting met het H5N1-virus vastgesteld in de 3 km-zone Hoogstraten (ANT), op zo’n 2 km van de eerdere haard. Het betreft ook nu een vermeerderingsbedrijf. Er werd gisterennamiddag bij de 22.000 moederdieren een licht verhoogde sterfte vastgesteld. De dieren worden geruimd. Er is nog geen duidelijkheid omtrent de oorsprong van de besmetting.

Rond de site worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Deze vallen deels op Nederland. Ze overlappen grotendeels met de eerdere zones. Hierdoor komen 4 bedrijven uit de 10 km-zone nu in de 3 km-zone te liggen. In de uitbreiding van de bewakingszone liggen 6 nieuwe pluimveebedrijven.

De bestaande derogaties in de zones blijven lopen, maar de timing voor het opheffen van bijna de volledige bewakingszone Hoogstraten schuift verder op in de tijd.

Er is daarnaast gisteren ook een besmetting vastgesteld op een hobbyhouderij in Eke (OVL). Hier zijn door het kleine aantal dieren geen bijkomende maatregelen nodig.

Ik geef nog mee dat de eindscreenings in de bewakingszones Sint-Laureins en Wingene met gunstig resultaat afgerond zijn. Dit betekent dat het deel van de zone Sint-Laureins, dat niet overlapt met de zone Evergem, in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober wordt opgegeven; de bewakingszone Wingene wordt opgeheven in de nacht van 1 op 2 november.

Tussendoor wordt in de nacht van zondag 30 op maandag 31 oktober ook de 3 km-zone in Tongeren volledig omgezet in bewakingszone.
De eindscreening in de zone Diksmuide is volgende week gepland.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website:  https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

1756805_instructie_beschermingszone_hoogstraten_v2_-_20221028_nl.pdf

1756806_instructie_bewakingszone_hoogstraten_v2_-_20221028_nl.pdf


 

23 okt. 2022 Er is gisteren een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf in Hoogstraten, provincie Antwerpen. De ca. 30.000 vogels zijn geruimd. De bron is vermoedelijk insleep vanuit wilde vogels.

Rond de site worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Deze vallen deels op Nederland. Het gaat om een gebied met een hoge pluimveedensiteit: er liggen 5 inrichtingen met pluimvee in de 3 km-zone en een vijftigtal in de 10 km-zone. Er ligt ook 1 broeierij in de 10 km-zone.

De derogaties voor slachtkippen en broedeieren in de zones gaan in aanstaande vrijdag 28 oktober.

Ik kan niet genoeg de meest strikte toepassing van de bioveiligheidsmaatregelen benadrukken. Deze is op elke pluimveehouderij maar zo goed als de zwakste schakel in het beheer, de bevoorrading en de afvoer op de site. De toegang tot een stal kan enkel voor de houder en zijn werknemers en enkel via een sas dat effectief en in alle omstandigheden gebruikt wordt. Gezien de omstandigheden en de vaststellingen van de afgelopen weken doet elke pluimveehouder er goed aan om de situatie op zijn bedrijf grondig te evalueren en waar nodig de maatregelen, in het bijzonder wat betreft het personeel en de toegang, aan te scherpen.

Ik geef nog mee dat de zones Beernem en Bocholt afgelopen weekend opgeheven zijn zoals gepland.

Daarnaast is vanaf vandaag ook de 3 km-zone in Sint-Laureins volledig omgezet in bewakingszone. Hetzelfde is morgen het geval met de 3 km-zone Wingene.

1756805_instructie_beschermingszone_hoogstraten_v1_-_20221023_nl.pdf

1756806_instructie_bewakingszone_hoogstraten_v1_-_20221023_nl.pdf


21 okt. 2022 Jullie vinden hieronder een korte stand van zaken voor wat betreft de toestand omtrent vogelgriep.

Wat betreft de uitbraken en verdenkingen is er slecht en goed nieuws:

-          Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld, ditmaal bij een particuliere houder in Aywaille, provincie Luik.
Het gaat om een contact van de vogelhandelaar in Theux, waar afgelopen weekend een besmetting was vastgesteld. De tien vogels van de houderij waren reeds gestorven. Er worden dan ook geen verdere maatregelen genomen voor deze site.

-          Er is gelukkig geen vogelgriep noch ziekte van Newcastle kunnen bevestigd worden op het bedrijf met de klinische verdenking in Ath, provincie Henegouwen, waarvan gisteren sprake. Er worden dan ook geen specifieke maatregelen genomen op en rond de betrokken site.

De eindscreenings in de bewakingszones Beernem en Bocholt zijn met gunstig resultaat afgerond.

-          Het deel van de bewakingszone Beernem dat niet overlapt met de zones Sint-Laureins en Wingene, kan dus zoals voorzien vannacht worden opgeheven.

-          De zone Bocholt wordt opgeheven in de nacht van zondag op maandag.
Let wel: er zijn nog steeds onderzoeken hangende van verdenkingen in Nederlands Limburg. Mochten er als gevolg van nieuwe besmettingen daar nieuwe zones moeten worden afgebakend, dan bestaat altijd het risico dat een deel daarvan op België valt en eventueel overlapt met de zone Bocholt. Het overlappende deel zal dan moeten uitgesloten worden van de opheffing van de bewakingszone.

Volgende week zijn alvast de eindscreenings in de zones Wingene en Sint-Laureins gepland en worden daarnaast de 3 km-zones in Wingene en Diksmuide omgezet in bewakingszone.

Er is nog geen afname in het aantal gevallen bij wilde vogels op te merken. Er zijn bv. in de afgelopen week besmettingen vastgesteld in Oudenaarde, Rochefort, Clavier, Brugge, Roeselare, Veldegem, Kapellen, Lanaken en Heers. Ook blijft het aantal nieuwe kadavers, dat voor een analyse wordt aangeboden, erg hoog.


 

20 okt. 2022 Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-vogelgriepvirus vastgesteld, ditmaal in Evergem, provincie Oost-Vlaanderen. Daarnaast zijn er monsters in onderzoek van een ernstige klinische verdenking in Ath, provincie Henegouwen.

De site in Evergem betreft een vogelhandel met zo’n 1.250 dieren waar sinds gisteren klinische problemen en verhoogde sterfte is vastgesteld. De resterende dieren worden geruimd. De bron is vermoedelijk insleep vanuit wilde vogels.

Rond de site worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Het gaat om een gebied met een relatief lage pluimveedensiteit zonder andere bedrijven in de 3 km-zone en een twintigtal inrichtingen in de 10 km-zone. De 10 km-zone overlapt deels met de bestaande zone Sint-Laureins. De gebruikelijke verbodsbepalingen en voorzorgsmaatregelen zijn in de zone Evergem van kracht.

In het overlappende deel van de zone blijven de al geldende derogaties van de zone Sint-Laureins verder lopen. In de rest van de zone Evergem treden deze in werking vanaf komende maandag 24/10.

De eindscreening in de zone Sint-Laureins wordt als gevolg van de nieuwe zone aangepast. Deze wordt volgens de vooropgestelde timing afgehandeld in het niet overlappende deel. De bedrijven in het overlappende deel zullen dan pas later, samen met de andere bedrijven in de zone Evergem, bemonsterd worden.

De resultaten van de klinische verdenking in Ath zullen morgen gekend zijn. Ook hier zijn ziekte en sterfte vastgesteld bij de aanwezige dieren. Indien de analyses de aanwezigheid van een hoogpathogeen virus aantonen, dan zullen ook rond deze site een 3 en een 10 km-zone worden afgebakend.

Ik geef nog mee dat de eindscreening in de zone Beernem is voltooid en dat de eindscreening in de zone Bocholt normaliter vandaag wordt afgerond. De analyseresultaten zijn in beide zones voorlopig gunstig. Als dit ook bij de laatste analyses het geval is, dan wordt de bewakingszone Beernem opgeheven in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22/10 en de bewakingszone Bocholt in de nacht van zondag 23 op maandag 24/10.

In diezelfde nacht van zondag 23 op maandag 24/10 wordt ook de beschermingszone Wingene omgezet in bewakingszone. En ten slotte wordt vannacht ook het laatste deel van de beschermingszone Sint-Laureins omgezet in bewakingszone.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website:  https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

1756803_instructie_beschermingszone_Evergem_v1_-_20221020_nl.pdf

1756804_instructie_bewakingszone_Evergem_v1_-_20221020_nl.pdf


18 okt. 2022 Er is vandaag een nieuwe besmetting met een H5N1-vogelgriepvirus vastgesteld, ditmaal in Theux, provincie Luik. Het gaat om een vogelhandel met zo’n 150 dieren, waar verhoogde sterfte was vastgesteld. De aanwezige vogels zijn ondertussen geëuthanaseerd. De bron van besmetting wordt nog onderzocht, maar is waarschijnlijk te zoeken in contacten met hobbyhouders, waar op zijn beurt de besmetting door wilde vogels is geïntroduceerd.

In en rond Theux worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Het gaat om een gebied met een lage pluimveedensiteit. Er liggen een 15-tal kleinere pluimveehouderijen en handelspunten, maar geen broeierijen noch slachthuizen in de nieuwe zones. De gebruikelijke verbodsbepalingen en voorzorgsmaatregelen zijn er van kracht.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website:  https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

Zoals vorige week aangegeven, zijn ondertussen de 3 km-zones in Bocholt en Beernem en deels in Sint-Laureins omgezet in bewakingszone. In de bewakingszones Beernem en Bocholt wordt deze week de eindscreening uitgevoerd.

De infectiedruk vanuit wilde vogels blijft onverminderd hoog. Het rigoureus toepassen van alle voorzorgsmaatregelen en bioveiligheidsregels is nog steeds een absolute noodzaak.


11 okt. 2022 Vannacht wordt de beschermingszone Beernem omgezet in bewakingszone. Een deel van deze zone maakt vanaf morgen deel uit van de bewakingszone Wingene, de rest van de bewakingszone Beernem. Hetzelfde gebeurt in de komende week met de beschermingszones Bocholt en Sint-Laureins. Merk op dat de 3 km-zone in Sint-Laureins door de 3 opeenvolgende uitbraken is samengesteld uit 3 deelzones, die elk een eigen timing hebben en waarvan de laatste zal zijn omgezet in bewakingszone op 20.10. Jullie vinden de nodige details in de instructies 1755719 en 1755712 in bijlage.

1755712_instructie_opheffen_zones_Bocholt_v1_-_20221011_nl.pdf

1755719_instructie_opheffen_zones_beernem-sint-laureins-wingene_v1_-_20221011_nl.pdf

Ik geeft hierbij ook de voorlopige planning voor alle zones. Deze is uiteraard afhankelijk van eventuele uitbraken die nog zouden kunnen worden vastgesteld.

Zone

Eindscreening

Laatste dag van de zone

3 km Beernem

-

wo 12.10

10 km Beernem (groen)

ma 17 en di 18.10

vr 21.10

3 km Sint-Laureins

-

do 20.10

10 km Sint-Laureins (blauw)

ma 24 t.e.m. do 27.10

za 29.10

3 km Bocholt

-

vr 14.10

10 km Bocholt

di 18 en wo 19.10

zo 23.10

3 km Wingene

-

zo 23.10

10 km Wingene (fuchsia)

ma 24 t.e.m. do 27.10

ma 01.11

3 km Diksmuide

-

wo 26.10

10 km Diksmuide

nog te bepalen

vr 04.11

3 km Tongeren

-

zo 30.10

10 km Tongeren

nog te bepalen

di 08.11

De details voor wat betreft de organisatie van de eindscreenings in de bewakingszones Bocholt, Beernem, Sint-Laureins en Wingene zijn eveneens opgenomen in de beide vermelde instructies. Om praktische redenen – door het overlappen van de zones; zie ook de figuur in bijlage – is het opheffen van die 3 laatste zones opgenomen in één en dezelfde instructie. De gedetailleerde planning van de eindscreening in de zones Diksmuide en Tongeren wordt volgende week meegedeeld.

Enkele aandachtspunten voor de dierenartsen:

 • De planning en de swabs waarmee bemonsterd moet worden, worden in de loop van de komende dagen door DGZ bezorgd. Gelieve de vooropgestelde planning te volgen, zodat ook de laboratoria de geplande timing kunnen respecteren om de analyses tijdig afgerond te krijgen.
 • Het aantal te bemonsteren dieren is vergeleken met de eerdere screenings verminderd naar:
  • 30 op bedrijven met 200 of meer stuks pluimvee,
  • 10 op bedrijven met minder dan 200 stuks pluimvee.

De website wordt met deze informatie aangepast.


Er is een nieuwe besmetting met een H5N1-vogelgriepvirus vastgesteld, ditmaal in Tongeren, Limburg. Het gaat om een klassiek legbedrijf met zo’n 22.000 leghennen. Er werd in de voorgaande dagen verhoogde sterfte vastgesteld. De resterende dieren worden geëuthanaseerd. De bron van besmetting is waarschijnlijk te zoeken in contacten met wilde vogels.

De klassieke zones van 3 en 10 km worden afgebakend. Deze liggen in de provincies Limburg en Luik en overlappen niet met de zones rond de andere besmettingen. Er liggen een 10-tal pluimveehouderijen, maar geen broeierijen noch slachthuizen in de nieuwe zones. De gebruikelijke verbodsbepalingen en voorzorgsmaatregelen zijn er van kracht.

De infectiedruk vanuit wilde vogels blijft onverminderd erg hoog. Het valt op dat de meerderheid van de haarden, die in de afgelopen weken zijn vastgesteld, klassieke pluimveebedrijven zonder enig buitenbeloop betreft. Mogelijk speelt de ventilatie een rol bij de introductie van het virus in de stal. Dit betekent ook dat de recente verplichting om pluimvee af te schermen weliswaar helpt om het risico te verminderen, maar zeker geen absolute garantie op het vermijden van insleep van virus betekent. Het rigoureus toepassen van alle voorzorgsmaatregelen en bioveiligheidsregels is dan ook een absolute noodzaak.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website:  https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.


HPAI: nieuwe besmetting H5N1 in Diksmuide (WVL)

Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-vogelgriepvirus vastgesteld, ditmaal in Diksmuide. Het gaat om een handelsbedrijf met zo’n 1.400 stuks siervogels van allerlei pluimage. Er werd in de voorgaande dagen verhoogde sterfte vastgesteld. De resterende dieren worden geëuthanaseerd. De bron van besmetting is weerom te zoeken in contacten met wilde vogels.

Gezien het aantal vogels op de besmette site, worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Deze liggen volledig in WVL en overlappen niet met de zones rond de andere besmettingen (zie kaartje in bijlage). Er liggen een 35-tal pluimveehouderijen, maar geen broeierijen noch slachthuizen in de nieuwe zones. De gebruikelijke verbodsbepalingen en voorzorgsmaatregelen zijn er van kracht.

Ik herinner er verder aan dat vanaf vandaag het pluimvee en de vogels van alle geregistreerde houderijen opnieuw moeten afgeschermd (ophokken of netten) worden tegen wilde vogels.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website:  https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/. 

Nieuwe besmetting in Wingene

Er is afgelopen weekend een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld, ditmaal op een legbedrijf in Wingene (WVL). Het bedrijf is gelegen in de bewakingszone Beernem, nabij de buitengrens van die zone. De 110.000 legkippen worden vandaag geruimd.

Gezien het ontbreken van contacten met de eerdere besmettingen, gaat het vermoedelijk om een nieuwe introductie vanuit wilde vogels.

Rond de nieuwe besmetting worden de klassieke beperkingszones afgebakend: een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km. Deze zones overlappen met de zones Beernem: zie de kaart in bijlage.

De volgende maatregelen zijn van kracht:

-          In de beschermingszone Wingene zijn de maatregelen van een beschermingszone van kracht. Voor de bedrijven, die voordien in de bewakingszone Beernem lagen, vervallen de derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee. De derogatie voor de afvoer van broedeieren worden er opnieuw van kracht op donderdag 6 oktober. De afvoer van slachtpluimvee dient geval per geval bij het FAVV te worden aangevraagd.

-          In de beschermingszone Beernem blijven de derogaties gewoon verder duren. In afwezigheid van nieuwe uitbraken in deze zone, wordt deze op 12 oktober omgezet in bewakingszone. Ook hier dient de afvoer van slachtpluimvee geval per geval bij het FAVV te worden aangevraagd.

-          In het deel van de bewakingszone Wingene dat tot op heden vrij was gelden de gebruikelijke maatregelen van een 10 km-zone. De derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee worden er van kracht vanaf donderdag 6 oktober.

-          In het deel van de bewakingszone Wingene dat overlapt met de bewakingszone Beernem, blijven de derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee verderlopen.

-          In het deel van de bewakingszone Beernem dat niet overlapt wordt door de zones Wingene blijven de maatregelen en derogaties verderlopen.

Voor de 3 broeierijen in de bewakingszone Wingene worden corridors voorzien voor de aan- en afvoer van eieren en eendagskuikens. Er liggen geen pluimveeslachthuizen in de zones Wingene.

Ik verwijs voor de instructies omtrent de zones Wingene naar de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Afschermplicht

Zoals afgelopen vrijdag al aangegeven, heeft Minister Clarinval beslist om de afschermplicht voor alle geregistreerde pluimveehouderijen opnieuw in te voeren. Aanleiding is de erg hoge omgevingsdruk op alle pluimveehouderijen die een gevolg is van de sterk toegenomen circulatie in wilde vogels sinds half september. De beslissing van de minister zal in de komende dagen gepubliceerd worden in het Staatsblad en gaat in op woensdag 5 oktober 2022.

De afschermplicht geldt voor alle geregistreerde inrichtingen, te weten:

 • alle klassieke commerciële inrichtingen voor pluimvee,
 • alle handelsbedrijven voor vogels en pluimvee,
 • alle in Sanitel geregistreerde particuliere houders.

Die laatste categorie omvat alle particuliere houders met meer dan 200 stuks pluimvee, maar ook alle andere particuliere houders die zich laten registreren hebben in Sanitel, bv. omdat zij vogels verkopen op markten.

Er geldt voorlopig nog geen algemene afschermplicht voor particuliere houders, maar het FAVV raadt iedereen toch sterk aan om zijn dieren eveneens af te schermen.

Zoals steeds, betekent afschermen dat de dieren in hun stallen of hokken worden opgesloten, hetzij onder netten in open lucht worden gehouden.  Het voederen en drenken van de dieren dient eveneens binnen of onder netten te gebeuren.

De website wordt in de komende dagen aangepast met de nodige informatie omtrent de afschermplicht.
 

HPAI: nieuwe besmettingen in Zwevezele en Sint-Laureins 

Overleg_sector_-_20220921_nl.pptx


Alle relevante informatie is terug te vinden op de webpagina’s vogelgriep:

-          https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

-          https://www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep/