Cel CITES / Leefmilieu /

Dienst Multilaterale en Strategische zaken /

Galileelaan/Avenue Galilée, 5/2 | 1210 Brussel/Bruxelles | België/Belgique |

Bureau 07C 026

tel: 02 524 96 26 (Enkel in de voormiddag: tot 12.30u) |


Gelieve dit adres te gebruiken bij verzending van uw CITES-documenten.


Naam


Functie


Taal


Telefoon

E-mail

Vacant


Celhoofd


NL


02/524.74.21Mr. Frans Arijs


Wetenschappelijk
adviseur


NL


02/524.74.02


Mevr. Gonda Maroye


Invoer


NL


02/524.74.03


Mevr. Elien Schouppe


certificaten (weder)uitvoer


NL


02/524.74.04


Mevr. Michèle Janssens


(weder)uitvoer,
certificaten


NL/FR


02/524.74.05


Mr. Bart Kreike


Certificaten
(weder) uitvoer


NL


02/524.74.24


Mevr. Elke Malfait


CITES wetgeving, toepassing,


NL


02/524.74.26


Mevr. Isabelle Grégoire


Behandeling aanvragen, CITES toepassing,


FR


02/524.74.01


Mevr. Anne Vanden Bloock


Behandeling    aanvragen planten, CITES toepassing


FR


02/524.74.06


Tariefwijziging CITES

Vanaf 1 oktober 2021 zullen de tarieven voor het aanvragen van CITES-documenten wijzigen.

In het begeleidend schrijven hieronder kan u de nieuwe tarieven terugvinden.

De bijlage A, niet CITES (bv: zomertortel, koereiger, …) zijn nog steeds gratis. Dat wijzigt niet.

Tariefwijziging_CITES_2021.pdf


Documenten CITES

Cites_regeling_voor_handel_met_VK_na_1-1-2021.pdf

Aanvragen_van_CITES-documenten.pdf


CITES-wetgeving - Cites-documenten 2019


Nieuwe beschermingsmaatregelen vogels vanaf 2017:
De CITES-dienst heeft een nieuwe online database ontwikkeld, een website waarop u voortaan uw aanvragen kan indienen. Meer informatie kan u terugvinden in de hieronder bijgevoegde brief.

Brief_nieuwe_database_Cites.docx


Folder_Papegaaien_NL.pdf

Deze tekst is  een vereenvoudigde samenvatting van de EG verordening inzake de bescherming van in het wild levende dier-en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer. De tekst is bedoelt voor liefhebbers-kwekers van vogels.
Het niet de bedoeling van deze tekst om volledig te zijn zo is er bv.niets vermeld over de verplichtingen van professionele handelaars De geïnteresseerde lezer die meer inlichtingen wensen verwijzen de dienst CITES:

Verschillende  Clubs en liefhebbers hebben gevraagd om in het maandblad de problematiek van de CITES wetgeving te verduidelijken. Immers wie op zoek gaat naar de CITES wetgeving merkt dat deze niet alleen gaat over bepaalde vogels maar dat alle dier- en plantensoorten die door CITES beschermd worden, dat zijn ongeveer 5 000 dieren en 30 000 planten, zijn opgenomen.

De beschermde soorten zijn opgenomen  in drie lijsten of bijlagen I, II en III. Deze bijlagen bepalen of internationale handel al dan niet toegestaan is en onder welke voorwaarden, naargelang van de ernst van de bedreiging voor het voortbestaan die deze handel inhoudt.

De meest bedreigde soorten zijn opgenomen in Bijlage I.
Deze bijlage omvat de soorten die de hoogste graad van bescherming krijgen,

In Bijlagen II en III zijn soorten opgenomen die niet onmiddellijk met uitsterven bedreigd zijn of die beschermd worden door bepaalde Partijen (landen die de Conventie ondertekend hebben).

Een nog ambitieuzere Europese wetgeving

De wetgeving van de Europese Unie is nog ambitieuzer dan die van CITES.

Algemeen zijn er belangrijke verschillen tussen CITES (internationaal niveau) en de Europese regelgeving die deze Conventie toepast: Het  verschil heeft te maken met de indeling van de soorten.

De soorten die opgenomen zijn in CITES en ook andere soorten die niet onder CITES vallen en die de Europese Commissie wil beschermen, zijn ingedeeld in 4 EU-Bijlagen A, B, C en D in plaats van 3 bij CITES.

Bijlage A van de EU-verordening omvat alle CITES-soorten uit Bijlage I en elke soort (opgenomen in de Bijlagen II en III of niet-CITES) die het voorwerp van handel binnen de Europese Unie of op internationaal niveau uitmaakt of kan uitmaken en die met uitsterven bedreigd wordt, of  zo zeldzaam is dat elke verhandeling het voortbestaan ervan in gevaar zou kunnen brengen. Europese soorten die zowel door CITES als door de Europese wetgeving  inzake het behoud van het vogelbestand  beschermd worden, worden automatisch in deze Bijlage opgenomen.

Bijlage B van de EU-verordening omvat de CITES-soorten uit Bijlage II die niet opgenomen zijn in Bijlage A, met daarnaast andere soorten die de EU behandelt alsof die zouden zijn opgenomen in Bijlage II. Anderzijds kunnen ook bepaalde soorten die een ecologische bedreiging vormen (invasieve soorten) opgenomen worden in deze Bijlage.

Bijlage C van de EU-verordening omvat CITES-soorten uit Bijlage III en niet-CITES-soorten die niet reeds opgenomen zijn in Bijlage A of Bijlage B.

Het houden van bijlage B of C-vogels

Deze soorten kunnen zonder formaliteiten of verplichtingen gehouden worden door een liefhebber.  Wil men met deze vogels kweken ze afstaan of verkopen dan moet men echter steeds de legale herkomst van de vogel kunnen aantonen. Een overdrachtsverklaring en  een vaste voetring met aangepaste diameter  zijn het belangrijkste bewijsmiddel.

Bijlage D van de EU-verordening omvat hoofdzakelijk soorten die niet opgenomen zijn in de Bijlagen van CITES, maar waarvoor de EU wel de invoer naar de verschillende landen van de EU wil opvolgen. Indien blijkt dat deze soorten in zeer grote hoeveelheden ingevoerd worden, kan de Gemeenschap deze achteraf opnemen in een andere Bijlage waarin ze een hogere graad van bescherming genieten.

Om  te weten welke vogels  in de hierboven opgesomde bijlagen horen verwijzen wij naar onze lijst aanbevolen ringmaten op onze KBOF website waar in de rechter kolom deze informatie te vinden is.


WAT MOET DE HOUDER VAN DEZE SOORTEN DOEN ?

U hebt een CITES-certificaat nodig voor elk jong van een specimen vermeld in Bijlage I en of A. Voor elk “nest” moet u een verklaring van kweek voorleggen om uw aanvraag via de CITES-databank te ondersteunen.
Als uw ouderkoppel voor de eerste keer jongen krijgt, moet u ook de twee originele certificaten bijvoegen zodat dit koppel geregistreerd kan worden als kweekkoppel.


Indien u kweekt met soorten uit Bijlage A of B moet u ook een register van binnenkomst (geboortes en aankopen) en vertrek (sterfgevallen en verkopen) bijhouden. Dit register moet bewaard worden op de plaats waar uw dieren zich bevinden en dit tot 5 jaar nadat u de laatste aantekening in het register hebt gemaakt.


Deze formulieren zijn downloadbaar op de KBOF website.

Het afstaan of verwerven van bijlage B of C-vogels binnen de EG.

Dit kan vrij gebeuren mits de legale herkomst kan aangetoond worden, best kan men hiervoor een vast voetring en een overdrachtsverklaring gebruiken.

Het afstaan of verwerven van bijlage A-, B of C-vogels buiten de EG.

De liefhebber wil vogels naar een niet EG-land uitvoeren, hiervoor dient een uitvoervergunning of een wederuitvoercertificaat aangevraagd op de dienst CITES.

De liefhebber dient zich te informeren welke eisen de CITES-dienst in het land van bestemming stelt.

De liefhebber wil vogels uit een niet EG land-invoeren, hiervoor dient voor vogels van bijlage A- en B een invoervergunning aangevraagd op de dienst CITES. Zo het vogels uit het wild betreft, wordt de aanvraag eerst voorgelegd aan het Wetenschappelijk CITES-comité. Bijlage A-vogels uit het wild mogen nooit in het commercieel circuit komen. Een kopie van de uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat van het land van herkomst dient bij de aanvraag te worden gevoegd.

Voor vogels van bijlage C en D moet aan de grenspost van binnenkomst in de EG een kennisgeving van invoer ingevuld te worden door de invoerder of zijn douaneagent. Ook moet het certificaat van oorsprong van het land van herkomst te worden voorgelegd.

Bij invoer uit een niet EG-land geldt tevens de verplichting tot aanvraag van een sanitaire invoermachtiging. Eén van de verplichtingen hierop vermeld is dat de vogels een quarantaine moeten doen van minstens één maand in een erkende quarantaine-inrichting.

Bijlage A soorten waarvoor geen register en certificaat noodzakelijk is.

Onderstaande lijst van veel gekweekte soorten waarvoor geen register van binnenkomst en vertrek  en certificaat noodzakelijk is. De vermelde Bijlage A soorten zijn op Europees niveau vastgelegd: deze moeten geen certificaat en geen identificatie hebben, en dit geldt zo binnen alle Europese lidstaten.

Zomertaling - Witkopeend - Laysantaling - Roodhalsgans – Witoogeend - Wallich's fazant - Bobwite - Witte oorfazant - Bruine oorfazant - Himalayaglansfazant - Edward's fazant - Swinhoe's fazant - Palawan spiegelpauw - Elliots fazant - Hume's fazant – Mikadofazant – Rotsduif – Roodvoorhoofd kakariki – Kapparkiet - - Kapoetsensijs

 

Bijlage B soorten waarvoor geen register noodzakelijk is.

Lijst van veel gekweekte soorten waarvoor geen register van binnenkomst en vertrek  nodig is. Dit is een Belgische lijst Logischerwijze volgt hieruit ook dat er ook geen identificatie en overdrachts- verklaring moet zijn. Dit is uitsluitend een Belgische aangelegenheid  en  als kwekers zo’n vogel afstaan of verkopen naar iemand buiten België, ze best wel een overdrachtsverklaring meegeven, omdat anders de nieuwe eigenaar mogelijk in de problemen komt in zijn land.

Baikal-taling - Coscoroba - Zwarthalszwaan - West-Indische fluiteend – Knobbeleend- - Sonnerats hoen - Groene pauw - Kuifloze vuurrugfazant - Gekuifde vuurrugfazant - Spiegelpauw - Germains spiegelpauw - Maleise spiegelpauw - Luzon dolksteekduif – Grijskop agapornis – Rozekop agapornis - Njassa agapornis – Zwartwang agapornis – Zwartmasker agapornis – Perzikkop agapornis – Zwartvleugel agapornis - Australische koningsparkiet - Roodvleugelparkiet - Catharina-Parkiet – Geelvoorhoofd kakariki - Blauwe muspapegaai - Gebrilde muspapegaai - Mexicaanse muspapegaai - Groene muspagegaai – Geelwang muspapegaai – Spixmus papegaai - Zwaluwparkiet - Monniksparkiet - Blauwvleugelparkiet - Elegant parkiet - Turquoise parkiet - Splendid parkiet - Bourke's parkiet – Roodbuikparkiet- Gordelamadine – Rijstvogel.


Wie kan CITES vogels komen controleren?

Controle kan worden uitgevoerd door inspecteurs van de diensten CITES, lokale en federale politie, Douane, inspecteurs van het FAVV.


Hoe verloopt een controle?

De hoger genoemde personen dienen vrije toegang te krijgen tot alle plaatsen waar de vogels zich bevinden. Toegang tot de woning zo zich daar geen vogels bevinden, enkel toegelaten mits toelating van de bewoner of met een huiszoekingsbevel afgeleverd door de politierechtbank. De Kwekers houders van vogels dienen maatregelen te nemen die het toezicht vergemakkelijkt.
Dat kan zijn het zelf uitvangen van vogels in de kooi of in volière. Alle documenten waar de inspecteurs naar vragen dienen overhandigd. De inspecteurs hebben de mogelijkheid om een verhoor af te nemen. De inspecteurs mogen stalen nemen voor DNA onderzoek.


Procedure bij vaststelling van onregelmatigheden.

Indien onregelmatigheden worden vastgesteld zal een PV worden opgesteld welke wordt overgemaakt aan het parket. Indien het parket besluit om niet te vervolgen wordt het dossier verder behandeld door de juridische dienst van FOD. (administratieve boete).Bij illegale specimens is er de mogelijkheid dat de houder vrijwillige afstand kan doen. (verzachtende omstandigheid.) Indien dat niet gebeurt zullen de specimens in beslag worden genomen, de dienst CITES zal dan een bestemmingsbeslissing nemen. Betrokken persoon heeft 60 dagen de tijd om beroep aan te tekenen bij de Raad van State.


Mogelijke gevolgen

Boetes van € 26 tot € 50.000 X 8 opcentiemen.
Gevangenisstraf van 6 maand tot 5 jaar.
Verbeurd verklaring in beslag genomen vogels.

Zo er na het lezen van deze tekst nog  verduidelijking nodig is mag men altijd de Nationaal Secretaris contacteren.

Jan Van Looy
Nationaal secretaris