CITES-wetgevingNieuwe beschermingsmaatregelen vogels vanaf 2017:

De CITES-dienst heeft een nieuwe online database ontwikkeld, een website waarop u voortaan uw aanvragen kan indienen. Meer informatie kan u terugvinden in de hieronder bijgevoegde brief.
Wij wensen u veel succes!
Hopelijk kunnen we, na een inloopperiode, echt komen tot een vlottere samenwerking tussen u en de CITES-dienst.

Brief_nieuwe_database_Cites.docx


Deze tekst is  een vereenvoudigde samenvatting van de EG verordening inzake de bescherming van in het wild levende dier-en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer. De tekst is bedoelt voor liefhebbers-kwekers van vogels.
Het niet de bedoeling van deze tekst om volledig te zijn zo is er bv.niets vermeld over de verplichtingen van professionele handelaars De geïnteresseerde lezer die meer inlichtingen wensen verwijzen de dienst CITES:
Federale Overheid Dienst Volksgezondheid

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu
Dienst Multilateral en Strategische Zaken
Cel CITES
Eurostation
Blok II – 2de verdieping
Victor Hortaplein 40 bus 10
10690 Brussel

Naam


Functie


Taal


Telefoon


E-mail

Mevr.
Miet Van Looy


Celhoofd


NL


02/524.74.21
Mr.
Frans Arijs


Wetenschappelijk
adviseur


NL


02/524.74.02
Mevr.
Gonda Maroye


Invoer


NL


02/524.74.03
Mevr.
Elien Schouppe


certificaten (weder)uitvoer


NL


02/524.74.04
Mevr.
Michèle Janssens


(weder)uitvoer,
certificaten


NL/FR


02/524.74.05
Mr.
Bart Kreike


Certificaten
(weder) uitvoer


NL


02/524.74.24
Mevr. Elke Malfait


CITES wetgeving, toepassing,


NL


02/524.74.26
Mevr. Isabelle Grégoire


Behandeling aanvragen, CITES toepassing,


FR


02/524.74.01
Anne Vanden Bloock


Behandeling
aanvragen planten, CITES toepassing


FR


02/524.74.06De CITES overeenkomst is een regelmatig bijgestuurd document dat de international handel in bedreigde dier- en plantensoorten reglementeert. De overeenkomst verplicht tot een systeem van vergunningen en certificaten dat toelaat controle op de international handel in bedreigde dier- en plantensoorten uit te oefenen.
Omdat de CITES overeenkomst gaat over zowel Europese als niet Europese  flora en fauna gaat mede omdat er binnen de EG geen grenzen tussen de lidstaten bestaan, heeft de Europese Gemeenschap eveneens een aantal  verordeningen in dat verband uitgevaardigd.
Ook zijn er een aantal Belgische besluiten en Vlaamse decreten verschenen over de zogenaamde “inheemse soorten”
Beschermde vogels worden in de CITES overeenkomst ingedeeld in bijlagen I, II en III en in de verordeningen van de Europese gemeenschap in en Bijlagen A, B, C en D.
Zo komen I en A voor een groot deel overeen ( hoogst beschermde soorten), maar er zijn ook A-II, AIII en zelfs A niet CITES soorten.
De lijst  met B-soorten komt grotendeels overeen met deze van II-soorten, maar er zijn ook B-III en B niet CITES soorten.
D-soorten ten slotte zijn niet beschermd, maar wel wordt de handel in het oog gehouden om, zo nodig tijdig te kunnen ingrijpen
Het houden van bijlage I vogels ( die steeds vogels van bijlage A zijn)
 • Een zelf gekweekte vogel moet sinds 1984 ( het jaar van het in voege treden van CITES-overeenkomst in de Belgische wetgeving ) op de CITES-inventaris ingeschreven staan.
 • Een vogel verworven door overdracht, moet:
  -          wanneer hij verworven is voor 1984 of voor de datum dat de soort in kwestie op bijlage I werd opgenomen, op de CITES-inventaris ingeschreven staan.
  -          wanneer hij verworden is na 1984 of na de datum dat de soort in kwestie op bijlage I werd opgenomen, gedekt door een CITES certificaat.
 • Een vogel gehouden voor kweek of met commerciele bedoelingen ( bv. betalende demonstraties bijlage I roofvogels) moet steeds door een CITES-certificaat gedekt zijn wat ook zijn oorsprong is of jaar van verwering.
 • Een wijziging binnen het vogelsbestand door geboorte of sterfte,ontsnapping, diefstal ,…. moet binnen de 8 dagen gemeld worden aan de dienst CITES.
  Dit kan , voor een geboorte, d.m.v. het “verklaring van kweek” formulier.
  Bij sterfte, ontsnapping, diefstal moet het CITES certificaat terug gestuurd worden naar de dienst CITES met de nodige informatie.
Het houden van bijlage A vogels (die bijlage II, III of niet CITES kunnen zijn).
 • Het houden van zelf gekweekte vogels is vrij van verder verplichtingen
 • Een vogel, verworven door overdracht
  -          een bewijs van legale verwerving (CITES-certificaat) zo de vogel verworven is na 1.06.1997 
  -          zo de vogel verworven is voor 1.06.197 een bewijs van legale verwerving (CITES-certificaat, factuur, afstandsverklaring of eventueel verklaring op eer) moet steeds kunnen voorgelegd worden
 • Een vogel  die gehouden wordt voor de kweek of gebruikt met commerciële bedoelingen ( bv. betalende demonstraties) moet steeds gedekt zijn door een certificaat wat ook zijn oorsprong of jaar van verwerving is.
 • Een wijziging binnen het vogelbestand door geboorte,moet niet worden gemeld aan de dienst bij wijziging binnen het vogelbestand dor sterfte, ontsnapping, diefstal,….moet het certifcaat van betrokken vogel naar de dienst worden teruggestuurd met daarop vermeld de juiste informatie.
Het afstaan of verwerven van alle bijlage A-vogels  binnen de Europese gemeensschap(A-I, A-II, A-III; A niet CITES)
Dit kan enkel mits ze gedekt zijn door een certificaat, ook is voor A-I vogels in België.een toelating van vervoer nodig. Deze toelating staat automatisch vermeld op het gele CITES formulier.
Samengevatte praktische informatie bijlage A vogels
Het houden van zelf gekweekte vogels ( geringd met gesloten voetring, met aangepaste met aangepaste diameter, voorzien van het stamnummer van de liefhebber, jaartal en volgnummer) is vrij van verdere verplichtingen
Wil een liefhebber met een door hem zelf gekweekte vogels gaan kweken of hem bezigen voor een commercieel doel dan dient hij een certificaat aan te vragen.
De liefhebber dient hiervoor naar de dienst CITES een aanvraagformulier te sturen samen met een formulier ‘verklaring van kweek’ en voor A-I soorten zo het een eerste kweeksucces is van het betrokken ouderpaar de originele certificaten van het ouderpaar. ( bij een tweede en volgende broedsucces van hetzelfde ouderpaar is dat niet meer nodig)
De originele certificaten van het ouderpaar worden afgestempeld en terug naar de aanvrager gestuurd, samen met de opgestelde certificaten voor de jonge vogels.
Voor het Vlaamse gewest kan een certificaat afgeleverd worden indien de vogel geïdentificeerd is door een vaste voetring met aangepaste diameter,  het gebruik van een microchip is ook toegestaan.
Een vogel is gedurende heel zijn leven gedekt door het certificaat aangevraagd door de persoon die de vogel gekweekt heeft, hoeveel malen de vogel ook van eigenaar veranderd.
Het afgeleverde originele certificaat vergezeld dus de vogel gedurende heel zijn leven.
Het houden van bijlage B of C-vogels
Deze soorten kunnen zonder formaliteiten of verplichtingen gehouden worden door een liefhebber.  Wil men met deze vogels kweken of ze gebruik voor commerciele doeleinden dan moet men echter steeds de legale herkomst van de vogel kunnen aantonen.
Een vaste voetring met aangepaste diameter  is het belangrijkste bewijsmiddel.
Het afstaan of verwerven van bijlage B of C-vogels binnen de EG
Dit kan vrij gebeuren mits de legale herkomst kan aangetoond worden
Het afstaan of verwerven van bijlageA-, B of C-vogels buiten de EG
De liefhebber wil vogels naar een niet EG-land uitvoeren, hiervoor dient een uitvoervergunning of een wederuitvoercertificaat aangevraagd op de dienst CITES.
De liefhebber dient zich te informeren welke eisen de CITES-dienst in het land van bestemming stelt.
De liefhebber wil vogels uit een niet EG land-invoeren, hiervoor dient voor vogels van bijlage A- en B een invoervergunning aangevraagd op de dienst CITES. Zo het vogels uit het wild betreft, wordt de aanvraag eerst voorgelegd aan het Wetenschappelijk CITES-comité. Bijlage A-vogels uit het wild mogen nooit in het commercieel circuit komen. Een kopie van de uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat van het land van herkomst dient bij de aanvraag te worden gevoegd.
Voor vogels van bijlage C en D moet aan de grenspost van binnenkomst in de EG een kennisgeving van invoer ingevuld te worden door de invoerder of zijn douaneagent. Ook moet het certificaat van oorsprong van het land van herkomst te worden voorgelegd.
Bij invoer uit een niet EG-land geldt tevens de verplichting tot aanvraag van een een sanitaire- invoermachtiging. Eén van de verplichtingen hierop vermeld is dat de vogels een quarantaine moeten doen van minstens één maand in een erkende quarataine-inrichting.